Перейти до основного змісту »

Швидкий пошукРозширений пошук
Пошук по сайту

На даний момент Ви знаходитесь на:

Default welcome msg11!

Меню категорій:

Цивільне процесуальне право України

 
 

Карнаух Т.М., Ханик-Посполітак Р.Ю.

Цивільне процесуальне право України

навчальний посібник


Навчальний посібник з цивільного процесуального права України


Бібліотечна картка

  ББК 67.9(4УКР)310я73 К24   Рекомендовано Радою Національного університету «Києво-Могилянська академія» (протокол засідання № 3 від 31.03.2011 р.)   Рецензенти:   Ромовська Зорислава Василівна, член-кореспондент НАН України, доктор юридичних наук, проф...
Читати далі

Цивільне процесуальне право України

 

ББК 67.9(4УКР)310я73 К24

 

Рекомендовано Радою Національного університету «Києво-Могилянська академія» (протокол засідання № 3 від 31.03.2011 р.)

 

Рецензенти:

 

Ромовська Зорислава Василівна, член-кореспондент НАН України, доктор юридичних наук, професор, завідувач кафедри цивільного, господарського права і процесу Академії адвокатури України

 

Угриновська Оксана Іванівна, кандидат юридичних наук, доцент кафедри цивільного права і процесу Львівського національного університету імені Івана Франка

 

К24 Карнаух Т.М., Ханик-Посполітак Р.Ю.

 

Цивільне процесуальне право України: навчальний посібник. — К.: Юстініан, 2011. — 400 с.

 

978-966-8257-85-8

 

Ханик-Посполітак Р.Ю., к.ю.н., доцент, завідувач кафедри галузевих правових наук НаУКМА (теми 1-12, 27)

 

Карнаух Т.М., к.ю.н., ст. викладач кафедри галузевих правових наук НаУКМА

 

(теми 13-26).

 

Навчальний посібник з цивільного процесуального права України підготовлений на основі чинного цивільно-процесуального законодавства з урахуванням змін, внесених Законом України «Про судоустрій і статус суддів» від 07.07.2010 р. № 2453-VI.

 

У навчальному посібнику у лаконічній і доступній формі подається матеріал щодо системи, принципів та джерел цивільного процесуального права України, цивільних процесуальних правовідносин та їх суб'єктів, розмежування підвідомчості та підсудності цивільних справ, особливостей позовного, наказного, окремого та інших видів проваджень, системи перегляду судових рішень в апеляційному, касаційному порядку Верховним Судом України та у зв'язку з нововиявленими обставинами, ролі суду у виконавчому провадженні під час виконання судових рішень, альтернативних способів захисту прав та інтересів, якими є нотаріальний процес та третейське судочинство, особливостей здійснення цивільного судочинства у справах за участю іноземного елементу.

 

Рекомендується для студентів вищих навчальних закладів.

 

ISBN 978-966-8257-85-8 ББК 67.9(4УКР)310я73

 

+67.310я73

 

Відтворення всієї книги чи будь-якої її частини будь-якими засобами або в будь-якій формі, у тому числі в мережі Інтернет, забороняється без письмового дозволу авторів.

 

© Карнаух Т.М., Ханик-Посполітак Р.Ю., 2011 © Оригінал-макет, редагування, ТОВ ВО «Юстініан», 2011

Цивільне процесуальне право України

 

Передмова..........................................................9

 

Перелік умовних скорочень........................................10

 

Тема 1. Загальна характеристика судового захисту в Україні.....11-21

 

1. Форми захисту прав і законних інтересів фізичних

 

та юридичних осіб................................................11

 

2. Загальна характеристика судової системи України.................14

 

Тема 2. Поняття, предмет і система цивільного процесуального

 

права України...........................................22-35

 

1. Цивільне процесуальне право: поняття, предмет, метод і система ... 22

 

2. Співвідношення цивільного процесуального права з іншими галузями права ................................................... 25

 

3. Джерела цивільного процесуального права........................27

 

4. Поняття цивільного процесу і його завдання.......................32

 

5. Суть і значення цивільної процесуальної форми ................... 33

 

Тема 3. Принципи цивільного процесуального права.............36-53

 

1. Поняття та значення принципів цивільного процесуального

 

права ............................................................. 36

 

2. Система принципів цивільного процесуального права.............. 37

 

3. Загальноправові принципи........................................38

 

4. Міжгалузеві принципи............................................42

 

5. Галузеві принципи................................................50

 

6. Принципи окремих процесуально-правових інститутів ............. 52

 

Тема 4. Цивільні процесуальні правовідносини...................54-71

 

1. Поняття та особливості цивільних процесуальних правовідносин .................................................... 54

 

2. Передумови виникнення цивільних процесуальних правовідносин .................................................... 59

 

3. Суб'єкти цивільних процесуальних правовідносин.................63

 

Тема 5. Сторони у цивільному процесі...........................72-81

 

1. Поняття та ознаки сторін у цивільному процесі....................72

 

2. Процесуальна співучасть.......................................... 75

 

3. Заміна неналежної сторони ....................................... 78

 

4. Процесуальне правонаступництво................................. 80

 

3

 

Зміст

 

Тема 6. Треті особи у цивільному процесі........................82-90

 

1. Поняття третіх осіб у цивільному процесі..........................82

 

2. Види третіх осіб..................................................83

 

3. Підстави вступу третіх осіб у процес............................... 87

 

4. Відмінність третіх осіб від сторін та співучасників ................. 90

 

Тема 7. Представництво у цивільному процесі..................91-103

 

1. Поняття судового представництва.................................91

 

2. Відмежування судового представництва від загальноцивільного представництва та участі органів й осіб, яким надано право захищати інтереси інших осіб.....................................94

 

3. Підстави і види представництва ................................... 96

 

4. Повноваження представника в суді................................99

 

5. Особи, які не можуть бути представниками.......................103

 

Тема 8. Участь у цивільному процесі органів та осіб, яким законом надано право захищати права, свободи та інтереси інших осіб.................................104-114

 

1. Види органів та осіб, яким надано право захисту прав та інтересів осіб в цивільному процесі ........................................ 104

 

2. Завдання і мета участі прокурора та інших органів та осіб

 

в цивільному процесі............................................106

 

3. Підстави і форми участі прокурора та інших органів та осіб

 

в цивільному процесі ............................................ 107

 

4. Права і обов'язки прокурора та інших органів та осіб

 

в цивільному процесі ............................................ 113

 

Тема 9. Підвідомчість (юрисдикція) та підсудність

 

цивільних справ........................................115-132

 

1. Поняття, зміст і значення підвідомчості (юрисдикції)

 

цивільних справ ................................................. 115

 

2. Критерії визначення підвідомчості (юрисдикції) цивільних

 

справ ............................................................ 118

 

3. Види підвідомчості (юрисдикції) ................................. 122

 

4. Поняття підсудності, її відмінність від підвідомчості (юрисдикції) 125

 

5. Види підсудності ................................................ 126

 

6. Правила передачі справи від одного суду до іншого...............131

 

7. Наслідки порушення правил підсудності.........................132

 

Тема 10. Судові витрати.......................................133-158

 

1. Поняття і види судових витрат...................................133

 

4

 

Зміст

 

2. Обчислення розміру судових витрат.............................137

 

2.1. Судовий збір за Декретом КМУ «Про державне мито».......137

 

2.2. Судовий збір за ЗУ «Про судовий збір».....................140

 

2.3. Витрати на інформаційно-технічне забезпечення розгляду справи ...................................................... 144

 

2.4. Витрати на правову допомогу...............................146

 

2.5. Витрати сторін та їх представників, що пов'язані з явкою

 

до суду ..................................................... 147

 

2.6. Витрати, пов'язані із залученням свідків, спеціалістів, перекладачів та проведенням судових експертиз ............. 148

 

2.7. Витрати, пов'язані з проведенням огляду доказів за місцем їх знаходження та вчиненням інших дій, необхідних

 

для розгляду справи ........................................ 148

 

2.8. Витрати, пов'язані з публікацією в пресі оголошення

 

про виклик відповідача......................................149

 

3. Звільнення від судових витрат ................................... 149

 

4. Розподіл та повернення судових витрат..........................157

 

Тема 11. Відповідальність у цивільному процесі................159-164

 

1. Цивільна процесуальна відповідальність.........................159

 

2. Заходи процесуального примусу.................................160

 

3. Інші види відповідальності у цивільному процесі.................163

 

Тема 12. Цивільні процесуальні строки........................165-183

 

1. Поняття, ознаки та значення процесуальних строків .............. 165

 

2. Види процесуальних строків.....................................167

 

3. Перебіг та правила обчислення процесуальних строків............ 175

 

4. Процесуальні строки крізь призму Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод ................................ 179

 

Тема 13. Докази і доказування в цивільному процесі...........184-198

 

1. Поняття та мета доказування .................................... 184

 

2. Докази і засоби доказування ..................................... 185

 

3. Предмет доказування. Факти, що не підлягають доказуванню.....186

 

4. Класифікація доказів ............................................ 190

 

5. Види засобів доказування........................................190

 

6. Підстави, способи і порядок забезпечення доказів................196

 

7. Судові доручення................................................197

 

8. Оцінка доказів...................................................197

 

5

 

Зміст

 

Тема 14. Наказне провадження................................199-211

 

1. Наказне провадження: поняття, характерні риси, відмінність

 

від позовного провадження....................................... 199

 

2. Поняття та сутність судового наказу.............................. 201

 

3. Вимоги, за якими можлива видача судового наказу ............... 203

 

4. Стадії наказного провадження.................................... 205

 

Тема 15. Позовне провадження. Позов.........................212-221

 

1. Поняття і суть позовного провадження...........................212

 

2. Поняття позову. Елементи позову................................213

 

3. Право на позов .................................................. 216

 

4. Види позовів .................................................... 219

 

Тема 16. Відкриття провадження у справі судом

 

першої інстанції.......................................222-239

 

1. Прийняття позовної заяви. Правові наслідки відкриття провадження у цивільній справі .................................. 222

 

2. Об'єднання і роз'єднання позовів................................. 226

 

3. Підготовка справи до судового розгляду.

 

Попереднє судове засідання...................................... 228

 

4. Судові виклики і повідомлення..................................231

 

5. Порядок забезпечення позову....................................234

 

6. Захист прав та інтересів відповідача .............................. 238

 

Тема 17. Судовий розгляд цивільних справ.....................240-258

 

1. Поняття і значення стадії судового розгляду цивільних справ.....240

 

2. Складові частини судового розгляду ............................. 241

 

3. Заочний розгляд справи ......................................... 249

 

4. Засоби фіксування цивільного процесу........................... 251

 

5. Ускладнення в судовому розгляді справи та їх наслідки ........... 252

 

Тема 18. Постанови суду першої інстанції......................259-275

 

1. Види постанов суду..............................................259

 

2. Поняття судового рішення та його суть...........................259

 

3. Вимоги, які висуваються до судових рішень ...................... 263

 

4. Зміст судового рішення .......................................... 266

 

5. Законна сила судового рішення .................................. 268

 

6. Негайне виконання судового рішення та поворот виконання ...... 269

 

7. Ухвали суду першої інстанції..................................... 271

 

8. Доступ до судових рішень ........................................ 273

 

Тема 19. Окреме провадження.................................276-285

 

1. Поняття і сутність окремого провадження........................276

 

6

 

Зміст

 

2. Порядок розгляду окремих категорій справ окремого

 

провадження .................................................... 279

 

2.1. Справи про визнання громадянина обмежено дієздатним

 

чи недієздатним ............................................. 280

 

2.2. Справи про надання неповнолітній особі повної цивільної дієздатності ................................................. 281

 

2.3. Справи про визнання фізичної особи безвісно відсутньою

 

або оголошення її померлою ................................. 281

 

2.4. Справи про усиновлення..................................... 282

 

2.5. Справи про встановлення фактів, що мають юридичне значення .................................................... 283

 

Тема 20. Перегляд судових рішень. Апеляційне провадження. . . .286-301

 

1. Поняття та види перегляду судових рішень.......................286

 

2. Суть і значення апеляційного провадження....................... 287

 

3. Суб'єкти апеляційного провадження. Право на апеляційне оскарження...................................................... 292

 

4. Підготовка і розгляд справ судом апеляційної інстанції...........295

 

5. Повноваження суду апеляційної інстанції........................298

 

6. Рішення і ухвали суду апеляційної інстанції......................300

 

Тема 21. Касаційне провадження..............................302-314

 

1. Суть і значення касаційного провадження........................302

 

2. Суб'єкти касаційного провадження.

 

Право на касаційне оскарження..................................304

 

3. Відмінність апеляційного та касаційного проваджень.............308

 

4. Підготовка і розгляд справ судом касаційної інстанції.............309

 

5. Повноваження суду касаційної інстанції..........................311

 

6. Рішення і ухвали суду касаційної інстанції........................313

 

Тема 22. Перегляд рішень, ухвал суду, що набрали законної сили,

 

у зв'язку з нововиявленими обставинами.............315-318

 

1. Сутність перегляду у зв'язку з нововиявленими обставинами.....315

 

2. Підстави перегляду у зв'язку з нововиявленими обставинами.....315

 

3. Процесуальний порядок перегляду у зв'язку з нововиявленими обставинами.....................................................317

 

Тема 23. Перегляд судових рішень Верховним Судом

 

України...............................................319-324

 

1. Роль Верховного Суду України у системі перегляду судових рішень .................................................. 319

 

7

 

Зміст

 

2. Підстави перегляду судових рішень Верховним Судом України ... .320

 

3. Порядок ініціювання перегляду судових рішень Верховним

 

Судом України..................................................321

 

4. Процедура перегляду судових рішень Верховним Судом України... .322

 

5. Повноваження Верховного Суду України при перегляді судових рішень...........................................................324

 

Тема 24. Виконавче провадження..............................325-341

 

1. Поняття і сутність виконавчого провадження.....................325

 

2. Суб'єкти виконавчого провадження..............................326

 

3. Загальні правила виконавчого провадження ...................... 328

 

4. Процесуальні питання, пов'язані з виконанням судових рішень ... .332

 

5. Судовий контроль за виконанням судових рішень................339

 

Тема 25. Альтернативні способи захисту прав

 

та інтересів осіб ......................................342-361

 

1. Нотаріальний процес............................................342

 

2. Третейське судочинство..........................................349

 

3. Порядок оскарження рішень третейських судів...................355

 

4. Порядок видачі виконавчих листів на примусове виконання рішень третейських судів......................................... 358

 

Тема 26. Міжнародний цивільний процес.......................362-372

 

1. Поняття міжнародного цивільного процесу.......................362

 

2. Право на судовий захист та цивільні процесуальні права іноземців

 

в Україні ........................................................ 364

 

3. Процесуальне положення іноземної держави.....................365

 

4. Визначення підсудності..........................................366

 

5. Встановлення змісту іноземного права...........................368

 

6. Виконання судових доручень .................................... 368

 

7. Визнання документів, виданих органами іноземних держав ....... 371

 

Тема 27. Визнання та виконання в Україні рішень

 

іноземних судів.......................................373-380

 

1. Загальні питання визнання і виконання рішень іноземних судів ... .373

 

2. Процедура визнання рішення іноземного суду, що підлягає примусову виконанню...........................................377

 

3. Процедура визнання рішення іноземного суду, що не підлягає примусовому виконанню......................................... 379

 

Рекомендовані джерела...........................................381

Цивільне процесуальне право України

Видавництво "Юстініан"

Видавнича організація «Юстініан» (Товариство з обмеженою  відповідальністю)

Видавнича організація була заснована в грудні 2001 р. та працює і по сьогодні. Нашою продукцією є коментовані кодекси; збірки законодавства, аналітики та судової практики з актуальних проблем правового регулювання; періодичні юридичні видання; монографії найкращих вітчизняних та зарубіжних фахівців з питань права та економіки; підручники та навчальні посібники з права. З липня 2002 року ВО «Юстініан» видає щомісячний часопис для юристів-практиків «Юридичний журнал». На даний час вийшло друком вже 108 номерів часопису. 

Видавництво має значний інтелектуальний і професійний потенціал, широкі зв’язки з працівниками державних установ, ЗМІ, науковцями і юристами-практиками. Журналістську діяльність здійснюють юристи-професіонали (к.ю.н. та магістри права.) Працівники видавництва  відзначаються мобільністю, високим рівнем креативності, орієнтовані  до роботи в команді, здатні вирішувати будь-які організаційні і фахові проблеми. 

Видавництво використовує новітню технічну базу, його продукція відрізняється високим інтелектуальним рівнем видань, якісною поліграфією та сучасним дизайном. Всі видання мають розрізняльну здатність та єдине художнє оформлення, що дозволяє виділяти  продукцію видавництва на поліграфічному та книжковому  ринках.

Продукція видавництва неодноразово відзначалася нагородами на різних професійних форумах і конкурсах. Зокрема: подякою від концерну «Райський уголок», грамотою ІV Всеукраїнської виставки-форуму «Українська книга на Одещині» за сприяння широкій популяризації української книги у південному регіоні, відродження духовності та культури народу України. ВО є лауреатом конкурсу «Мистецтво книги України», має почесний диплом Фонду суспільного визнання за високий професійний рівень та вагомий внесок у створення гідного міжнародного іміджу України. «Юридичний журнал» посів друге місце у номінації періодичні юридичні видання, часописи у конкурсі на краще юридичне видання, що організовувала  Спілка юристів України. Згідно з рейтингом Спілки юристів України, видавництво «Юстініан» займає третє місце серед  фахових спеціалізованих видавництв України.

 За   10 років діяльності  у Видавництві вийшло друком – понад  150 книг.

Протягом останніх трьох років Видавництво має спільні проекти із низкою європейських організацій. А саме: AG Verlag fuer die Deutsche Wirtschaft у Німеччині, Католицький університет імені Іоанна Павла ІІ у Польщі, Волтерс Кльоверс (Німеччина-Австрія) та є постійним учасником Всесвітньої Франкфуртської книжкової виставки.

В минулому році у Видавництві вийшло друком унікальне видання: «Україна - Європейський союз: зібрання міжнародних договорів 1991-2009рр».  Це був спільний проект Кабінету Міністрів України, Міністерства Закордонних Справ України та Видавничої організації «Юстініан».

Міжнародна академія рейтингових технологій і соціології «Золота фортуна» відзначила Видавництво «Юстініан» медаллю «Лідер національного бізнесу» в номінації за вагомий внесок у справу розбудови України та високу журналістську майстерність»

  

Цивільне процесуальне право України

 

Адреса:

м. Київ, вул.Герцена, б.17-25 оф.91

Телефон: (044) 230-01-74, 230-01-73

www.justinian.com.ua