Перейти до основного змісту »

Швидкий пошукРозширений пошук
Пошук по сайту

На даний момент Ви знаходитесь на:

Default welcome msg11!

Меню категорій:

Фізіологія людини

 
 

Філімонов В.І.

Фізіологія людини

підручник


Пропонований підручник є фундаментальним посібником з фізіології людини.


Бібліотечна картка

УДК 612.1./.8 (075) ББК 28.903я73 Ф51 Рецензенти: В.М. Козаков — академік АМН України, зав. кафедри фізіології Донецького державного медичного університету; П. А. Неруш — професор кафедри фізіології Дніпропетровської медичної академії; В.П. Мі щенко — професор кафедри ф...
Читати далі

Фізіологія людини

УДК 612.1./.8 (075)
ББК 28.903я73
Ф51
Рецензенти: В.М. Козаков — академік АМН України, зав. кафедри
фізіології Донецького державного медичного університету; П. А. Неруш —
професор кафедри фізіології Дніпропетровської медичної академії;
В.П. Мі щенко — професор кафедри фізіології Полтавської української
медичної стоматологічної академії
Філімонов, В.І.
Фізіологія людини: підручник / В.І. Філімонов. — К.: ВСВ “Меди-
цина”, 2010. — 776 с.
ISBN 978-617-505-070-5

Пропонований підручник є фундаментальним посібником з фізіології людини. Його підготовано відповідно до програми з нормальної фізіології для вищих медичних навчальних закладів України, а також з урахуванням вимог Болонської конвенції із реформування системи освіти.
Під час викладення матеріалу застосовано функціональний принцип, тоді як раніше практикували морфофункціональний підхід. Це дає змогу сформувати більш точне уявлення про взаємозв’язок функцій окремих органів, які становлять функціональні системи організму.
Підручник містить розділи для позааудиторного вивчення, а також тести для самоконтролю знань студентів.
Для студентів вищих медичних навчальних закладів IV рівня акре дитації, а також для студентів інших вищих навчальних закладів, де вивчають фізіологію людини. Крім того, підручник може бути корисний для лікарів усіх спеціальностей.


ББК 28.903я73
Переклад з рос. видання: Физиология человека / В.И. Филимонов. —
К.: Медицина, 2008.
© В.І. Філімонов, 2010
ISBN 978-617-505-070-5 © ВСВ “Медицина”, 2010
Ф51

Фізіологія людини

ПЕРЕДМОВА АВТОРА.......................................................................................................14

Список скорочень................................................................................................................17

Уявлення про здоров'я і хворобу.......................................................................................21

МОДУЛЬ 1. ЗАГАЛЬНА ФІЗІОЛОГІЯ І ВИЩІ ІНТЕГРАТИВНІ ФУНКЦІЇ................23

Розділ 1. ФІЗІОЛОГІЯ КЛІТИННИХ МЕМБРАН...........................................................24

Будова клітинних мембран................................................................................................24

Фізіологічна характеристика неорганічних іонів...........................................................26

Функції білків мембран......................................................................................................28

Транспортувальні білки.............................................................................28

Білки-ферменти........................................................................................34

Механізм перенесення води...............................................................................................36

Розділ 2. МЕХАНІЗМИ РЕГУЛЯЦІЇ ФІЗІОЛОГІЧНИХ ФУНКЦІЙ. ГОМЕОСТАЗ.....38

Загальні принципи регуляції функцій..............................................................................38

Гуморальна регуляція...............................................................................39

Нервова регуляція....................................................................................40

Контури регуляції фізіологічних функцій .......................................................................41

Міжсистемні взаємодії механізмів регуляції ..................................................................43

Взаємодія нервової й ендокринної систем регуляції.......................................43

Взаємодія нейроендокринної й імунної систем..............................................44

Уявлення про гомеостаз і гомеокінез...............................................................................44

Механізми гомеостазу і їх регуляція............................................................47

Вікові особливості гомеостазу.....................................................................50

Розділ 3. ФІЗІОЛОГІЯ НЕРВОВОГО ВОЛОКНА..............................................................51

Збудливість .........................................................................................................................51

Мембранний потенціал..............................................................................52

Потенціал дії (ПД) нервового волокна .............................................................................55

Походження ПД.......................................................................................56

Ворітний механізм іонних каналів..............................................................58

Проведення ПД.........................................................................................59

Розділ 4. ФІЗІОЛОГІЯ СКЕЛЕТНИХ М'ЯЗІВ ..................................................................62

Нервово-м'язова передача.................................................................................................62

Механізм синаптичної передачі збудження...................................................63

Постсинаптичний потенціал кінцевої пластинки...........................................63

Відновлення медіатора в синаптичній бляшці...............................................64

Порушення синаптичної провідності...........................................................66

Зміст

Скелетні м'язи ....................................................................................................................67

Структура м'язового волокна......................................................................67

Механізм м'язового скорочення..................................................................69

Енергетика м'язового скорочення...............................................................71

Коефіцієнт корисної дії (ККД) і теплоутворення

під час м'язової роботи...............................................................................72

Типи та режими м'язових скорочень............................................................73

Рухова одиниця........................................................................................74

Сумація скорочення і тетанус.....................................................................76

Функціональні характеристики скелетних м'язів..........................................78

Стомлення...............................................................................................79

Трофічна функція мотонейронів.................................................................80

Фізіологічна характеристика непосмугованих м'язів ....................................................81

Особливості МП........................................................................................82

Механізм скорочення................................................................................83

Реакція непосмугованих м'язів на розтягування...........................................85

Вплив трофіки на стан непосмугованих м'язів..............................................85

Розділ 5. ЗАГАЛЬНА ФІЗІОЛОГІЯ ЦЕНТРАЛЬНОЇ НЕРВОВОЇ СИСТЕМИ (ЦНС)....86

Фізіологічна характеристика нейрона .............................................................................86

Функції нейроглії.....................................................................................86

Морфофункціональна характеристика нейронів............................................88

Синапси ЦНС...........................................................................................90

Механізм функціонування хімічних синапсів у ЦНС.....................................91

Лабільність..............................................................................................93

Гальмівні синапси.....................................................................................93

Медіатори ЦНС.........................................................................................96

Стомлення нейрона та синапсу....................................................................97

Мозкоспецифічні білки (МСБ)....................................................................97

Електричні синапси..................................................................................98

Електричні явища мозку ...................................................................................................99

Рефлекс як морфофункціональна одиниця....................................................................101

Загальна фізіологічна характеристика нервових центрів..............................102

Властивості нервових центрів...................................................................103

Взаємодія рефлексів................................................................................105

Інтегративні механізми мозку ........................................................................................108

Сітчаста формація (СФ)............................................................................108

Аміноспецифічні системи мозку...............................................................109

Розділ 6. РЕГУЛЯЦІЯ РУХІВ ..........................................................................................112

Моторні функції спинного мозку .....................................................................................113

Пропріорецептори м'язів.........................................................................114

Фізіологічна характеристика моторних рефлексів спинного мозку................117

Рухові функції стовбура головного мозку .......................................................................121

Моторні функції мозочка..................................................................................................125

Взаємодія нейронів мозочка.....................................................................126

Участь мозочка в регуляції усвідомлених рухів...........................................127

Порушення моторики в разі ураження мозочка...........................................128

Моторні функції півкуль великого мозку .......................................................................129

Моторні ділянки кори півкуль великого мозку............................................129

Взаємозв'язки моторних зон кори півкуль великого мозку...........................130

Базальні ганглії (стріопалідарна система)...................................................131

Зміст

Інтеграція усіх моторних ділянок ЦНС з організації

складних рухів і збереження пози...................................................................................133

Організація довільних рухів.....................................................................133

Збереження пози.....................................................................................134

Розділ 7. ВЕГЕТАТИВНА НЕРВОВА СИСТЕМА (ВНС) ................................................137

Функціональне призначення ВНС ..................................................................................137

Структурні особливості ВНС ....................................................................138

Еферентні симпатичні та парасимпатичні шляхи........................................140

Ділянки іннервації симпатичного й парасимпатичного відділів.....................140

Ганглії ВНС ...........................................................................................140

Фізіологічна характеристика ВНС ..................................................................................143

Особливості волокон ВНС.........................................................................143

Медіатори..............................................................................................143

Особливості синапсів ВНС........................................................................146

Аферентні шляхи ВНС.............................................................................147

Функціональна характеристика гангліїв....................................................148

Рефлекси ВНС....................................................................................................................149

Рефлекси гангліїв ВНС. Рефлекси метасимпатичного відділу .......................149

Спинномозкові рефлекси.........................................................................151

Рефлекси стовбура мозку ......................................................................... 155

Значення гіпоталамуса в регуляції вегетативних функцій .........................................156

Участь СФ, мозочка й підкіркових ядер у вегетативній регуляції ..............................158

Роль кори півкуль великого мозку в регуляції діяльності внутрішніх органів...........159

Тонус вегетативних центрів .............................................................................................160

Вплив ВНС на функції внутрішніх органів.................................................160

Зміна чутливості клітин у разі порушення вегетативної іннервації...........................162

Розділ 8. ГОРМОНАЛЬНА РЕГУЛЯЦІЯ ФІЗІОЛОГІЧНИХ ФУНКЦІЙ ....................163

Секреція гормонів ............................................................................................................164

Транспортування гормонів кров'ю.............................................................166

Методи дослідження................................................................................166

Механізм дії гормонів..............................................................................166

Інші біологічно активні речовини (БАР) ........................................................................168

Регуляція гормональної активності ...............................................................................169

Гіпоталамо-гіпофізарна система.....................................................................................169

Епіфіз .................................................................................................................................174

Гормони, що залежать від аденогіпофізарної системи ..................................................175

Залози, що перебувають під прямою нейрогенною регуляцією ..................................182

Нейрогіпофіз.....................................................................................................................182

Гормони мозкової речовини надниркових залоз............................................................184

Гормони, що регулюють гомеостаз .................................................................................186

Гормони підшлункової залози .........................................................................................186

Гормони, що регулюють гомеостаз кальцію ...................................................................189

Розділ 9. СЕНСОРНІ СИСТЕМИ.......................................................................................193

Загальна характеристика сенсорних систем організму ................................................193

Уявлення про аналізатори........................................................................193

Загальний принцип побудови та функціонування сенсорних систем...............193

Основні фізіологічні властивості сенсорних систем .....................................................195

Якісне й кількісне розрізнення сенсорного стимулу.....................................195

Просторова та тимчасова розмірності чутливості.........................................196

Зміст

Фізіологія рецепторів ......................................................................................................197

Класифікації рецепторів..........................................................................197

Загальні властивості рецепторів................................................................198

Сенсорні функції спинного мозку .............................................................201

Сенсорні функції стовбура мозку...............................................................202

Сенсорні функції таламуса ......................................................................202

Сенсорні функції кори півкуль великого мозку...........................................204

Шкірна чутливість ...........................................................................................................205

Механізм виникнення збудження.............................................................206

Аферентація шкірної чутливості...............................................................206

Оброблення шкірної чутливості в корі півкуль великого мозку...................... 208

Терморецепція ..................................................................................................................209

Пропріорецепція ..............................................................................................................210

Відчуття рівноваги (фізіологія вестибулярного аналізатора) ......................................210

Загальні уявлення про відчуття рівноваги..................................................210

Статолітовий апарат................................................................................212

Півколові протоки..................................................................................213

Центральні відділи вестибулярної системи.................................................214

Фізіологія слуху ...............................................................................................................216

Рецептори..............................................................................................216

Механізм передачі звукових коливань.......................................................217

Механізм сприйняття звукових коливань рецепторними клітинами

внутрішнього вуха..................................................................................219

Розрізнення висоти тону..........................................................................221

Розрізнення сили звуку...........................................................................222

Центральні механізми оброблення звукової інформації................................223

Зір ....................................................................................................................................225

Оптична система ока...............................................................................226

Акомодація............................................................................................227

Оптичні недосконалості ока......................................................................229

Сприйняття й оброблення сигналів у сітківці..............................................230

Оброблення сигналів у центральних відділах зорової сенсорної системи.........237

Сприйняття кольору................................................................................240

Адаптація до світла та темряви.................................................................242

Сприйняття простору..............................................................................243

Ноцицептивна чутливість ...............................................................................................246

Біологічне призначення болю...................................................................246

Види болю .............................................................................................247

Нейрофізіологічні механізми болю............................................................248

Спинний мозок.......................................................................................249

Антиноцицептивні системи......................................................................250

Нейронні системи...................................................................................250

Гормональні системи...............................................................................253

Компоненти системної больової реакції організму.......................................254

Фізіологічні основи знеболювання й усунення болю.....................................255

Вісцеральний аналізатор .................................................................................................256

Інтероцепція..........................................................................................256

Аферентні шляхи вісцерального аналізатора..............................................257

Особливості оброблення інформації у вісцеральному аналізаторі...................259

Нюховий аналізатор ........................................................................................................260

Зміст

Рецептори..............................................................................................260

Оброблення нюхової імпульсації у нервових центрах...................................262

Смаковий аналізатор .......................................................................................................263

Рецептори..............................................................................................263

Провідні шляхи......................................................................................264

Особливості смакової рецепції..................................................................265

Розділ 10. ФІЗІОЛОГІЧНІ ОСНОВИ СКЛАДНИХ ФОРМ ВЗАЄМОДІЇ

ОРГАНІЗМУ З РЕАЛЬНИМИ УМОВАМИ ЖИТТЯ......................................................267

Уявлення про нижчу та вищу нервову діяльність.........................................................267

Інстинкти...........................................................................................................................268

Фази прояву інстинктивної діяльності.......................................................269

Мотивації..............................................................................................270

Емоції .................................................................................................................................271

Типи (класифікація) емоцій ..................................................................... 273

Причина виникнення емоцій .................................................................... 274

Лімбічна система — нейронна основа емоцій...............................................275

Експериментальні дослідження нейронної основи емоцій.............................278

Прояв емоцій.........................................................................................279

Емоції як причина виникнення патологій .................................................. 280

Набуті форми організації поведінки ...............................................................................281

Імпринтинг ........................................................................................................................281

Умовні рефлекси ...............................................................................................................282

Умови формування УР ............................................................................. 284

Значення процесів гальмування умовно-рефлекторної діяльності .................. 287

Динамічний стереотип............................................................................. 288

Пам'ять ..............................................................................................................................288

Довгострокова пам'ять ............................................................................ 291

Спогад...................................................................................................294

Розділ 11. ФІЗІОЛОГІЧНІ ОСНОВИ РОЗУМОВОГО МИСЛЕННЯ..............................295

Особливості мозку людини — структурної основи мислення ......................... 296

Перша та друга сигнальні системи............................................................. 296

Центри мовлення ..............................................................................................................299

Міжцентральні взаємодії центрів мовлення ............................................... 301

Механізм утворення голосу (вокалізація) ................................................... 302

Функціональна асиметрія мозку .....................................................................................305

Експериментальне дослідження функціональної асиметрії кори півкуль

великого мозку.......................................................................................305

Асиметрія мовленнєвої функції мозку.......................................................307

Міжпівкулеві відмінності оброблення немовленнєвої (невербальної)

інформації.............................................................................................308

Відносність домінування лівої півкулі.......................................................309

Єдність мозку — підґрунтя ефективного оцінювання світу й організації

процесу мислення ..................................................................................310

Чи мислять тварини? ..............................................................................310

Формування мовлення в онтогенезі ...............................................................................312

Фізіологія сну ...................................................................................................................312

Види сну ................................................................................................ 312

Природний сон ....................................................................................... 313

Фази сну ................................................................................................ 314

Зміст

Парадоксальний сон.......................................................................................315

Механізм природного сну................................................................................316

Сновидіння...................................................................................................319

Пробудження................................................................................................320

Фізіологічне призначення сну..........................................................................320

Фізіологічні основи свідомості ........................................................................................321

Фізіологічні основи уваги ................................................................................................323

Формування функціональної системи організації поведінки ......................................324

Індивідуальні (типологічні) особливості ВНД людини ................................................326

Розділ 12. АДАПТАЦІЯ І СТРЕС....................................................................................327

Уявлення про адаптацію .................................................................................................327

Стрес.....................................................................................................328

Стадії розвитку адаптаційного процесу......................................................329

Регуляція розвитку адаптаційного процесу................................................331

Адаптація — процес підвищення рівня функціональних резервів..............................333

Перехресна адаптація .............................................................................333

Індивідуальність процесів адаптації..........................................................334

"Плата" за адаптацію..............................................................................335

Втрата адаптації та реадаптація................................................................335

Емоції, стрес і хвороби.............................................................................335

Основи фізіології праці ....................................................................................................336

Основні форми трудової діяльності............................................................336

Основні види розумової праці...................................................................338

Фізіологічна характеристика розумової праці.............................................339

Екологія і здоров'я............................................................................................................341

Урбанізація............................................................................................342

Урбанізація і стреси................................................................................343

Прямий ушкоджувальний вплив чинників урбанізації на організм................345

Розділ 13. ФІЗІОЛОГІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОЦЕСІВ РОЗМНОЖЕННЯ

ТА РОЗВИТКУ ..................................................................................................................350

Чоловічий організм ...........................................................................................................350

Внутрішньоутробний розвиток.................................................................350

Дитинство й пубертатний період...............................................................351

Дорослий організм..................................................................................351

Жіночий організм .............................................................................................................353

Внутрішньоутробний період.....................................................................353

Препубертатний період............................................................................353

Пубертатний період.................................................................................354

Репродуктивний період...........................................................................355

Вплив статевих гормонів на ендотелій матки..............................................356

Згасання репродуктивної функції жінки....................................................356

Вагітність..............................................................................................357

Пологи..................................................................................................357

Гормональна регуляція лактації...............................................................358

Фізіологічні основи гормональної контрацепції..........................................359

Статева поведінка .............................................................................................................359

Статеві рефлекси у чоловіків....................................................................360

Статеві рефлекси у жінок.........................................................................362

Зміст

Розділ 14. ФІЗІОЛОГІЧНІ МЕХАНІЗМИ СТАРІННЯ..................................................364

Загальна характеристика процесу старіння .................................................................365

Типові вікові зміни клітин.......................................................................365

Гетерогенність процесів старіння..............................................................366

Зміни білкового синтезу...........................................................................367

Гомеостаз...............................................................................................368

Морфофункціональні зміни органів і систем під час старіння ....................................369

Морфофункціональні зміни в ЦНС............................................................369

Зміна фізіологічних процесів у ЦНС..........................................................372

Ендокринна система................................................................................375

Імунна система.......................................................................................376

Система транспортування газів.................................................................377

Система травлення..................................................................................380

Виділення..............................................................................................381

Старіння та хвороби................................................................................381

Тести до розділів модуля 1...............................................................................................383

МОДУЛЬ 2. ФІЗІОЛОГІЯ ВІСЦЕРАЛЬНИХ СИСТЕМ ................................................423

Розділ 15. КРОВ .................................................................................................................424

Функції крові .....................................................................................................................425

Об'єм циркулювальної крові (ОЦК) ................................................................................426

Плазма крові .....................................................................................................................426

Білки плазми.........................................................................................427

Мінеральні речовини плазми....................................................................428

Фізико-хімічні властивості крові ....................................................................................428

Осмотичний тиск крові............................................................................428

Густина крові.........................................................................................430

В'язкість крові.......................................................................................430

Реакція крові та її регуляція....................................................................430

Швидкість осідання еритроцитів (ШОЕ).........................................................................433

Вікові особливості фізико-хімічних властивостей крові................................434

Еритроцити........................................................................................................................434

Гемоглобін.............................................................................................435

Життєвий цикл еритроцитів.....................................................................437

Особливості енергетики еритроцитів..........................................................438

Руйнування еритроцитів..........................................................................438

Зміна концентрації еритроцитів у крові.....................................................440

Регуляція кровотворення.........................................................................440

Кровотворні клітини...............................................................................441

Механізми регуляції утворення формених елементів крові...........................442

Регуляція еритропоезу............................................................................443

Регуляція об'єму плазми крові ........................................................................................444

Крововтрата.......................................................................................................................444

Групи крові .......................................................................................................................445

Основи переливання крові .......................................................................448

Фізіологічні принципи створення кровозамінних розчинів...........................449

Захисні системи організму ..............................................................................................451

Загальна характеристика захисних систем організму...................................451

Фізіологічна характеристика лейкоцитів...................................................454

Клітинний імунітет.................................................................................459

Зміст

Регуляція імунітету................................................................................460

Загруднинна залоза.................................................................................460

Вплив інших систем регуляції .........................................................................................461

Автоантигени.........................................................................................463

Система дезінтоксикації організму............................................................464

Гемостаз .............................................................................................................................465

Тромбоцити ...........................................................................................465

Чинники, що беруть участь у згортанні крові..............................................468

Судинно-тромбоцитарний гемостаз............................................................470

Коагуляційний гемостаз..........................................................................471

Фібриноліз.............................................................................................474

Антикоагулянтні механізми.....................................................................476

Регуляція згортання крові.......................................................................477

Розділ 16. ДИХАННЯ ......................................................................................................479

Зовнішнє дихання ............................................................................................................480

Дихальні рухи ...................................................................................................................480

Функції повітроносних шляхів ........................................................................................482

Опір диханню ....................................................................................................................484

Еластичність і поверхневий натяг легенів...................................................485

Альвеолярна вентиляція ..................................................................................................487

Передача впливу змінення об'єму грудної клітки на легені...........................488

Механізм вдиху і видиху..........................................................................489

Легеневі об'єми і ємності..........................................................................490

Вентиляція легенів.................................................................................491

Газообмін у легенях ..........................................................................................................492

Парціальний тиск газів............................................................................492

Газообмін між легенями й кров'ю ..................................................................................495

Гемодинаміка легенів..............................................................................495

Газообмін через аерогематичний бар'єр......................................................497

Транспортування кисню кров'ю ......................................................................................498

Асоціація і дисоціація оксигемоглобіну.....................................................499

Обмін газів у тканинах.............................................................................501

Транспортування вуглекислого газу кров'ю .................................................................502

Регуляція дихання ............................................................................................................506

Дихальний центр....................................................................................506

Рецептори..............................................................................................508

Функціонування дихального центру ...............................................................................512

Газообмін плода й особливості дихання немовлят .......................................................518

Метаболічна функція легенів ..........................................................................................519

Водолазні роботи ...............................................................................................................521

Розділ 17. СИСТЕМА КРОВООБІГУ................................................................................522

Фізіологічна характеристика міокарда ..........................................................................523

Фізіологічні властивості міокарда.............................................................527

Нагнітальна функція серця .............................................................................................536

Механічна робота серця...........................................................................540

Фізіологічні показники серця...................................................................540

Вікові особливості функції серця ..............................................................546

Фізіологія кровоносних судин .........................................................................................548

Основні принципи гемодинаміки..............................................................548

Зміст

Фізіологія людини

Видавництво "Медицина"

Видавництво “Медицина” створене у 2003 р.
Спеціалізується переважно на випуску підручників та навчальних посібників для вищих медичних закладів освіти усіх рівнів акредитації, також працює над науково-популярними виданнями, медичними словниками, довідниками, атласами, монографіями тощо. Видано понад 200 фундаментальних медичних праць із різних галузей медицини та практичної охорони здоров’я.
Ураховуючи потреби медичної галузі та освіти, видавництво самостійно визначає тематику майбутніх видань, залучає до створення їх провідних медичних спеціалістів, науковців, викладачів, лікарів-практиків тощо. Більшість видань друкує кількома мовами (укр., рос., англ., нім. та ін.).
Видавництво співпрацює із зарубіжними компаніями, розробляє медичну тематику за міжнародними стандартами, бере активну участь у всеукраїнських та міжнародних виставках і презентаціях.
Медична література видавництва конкурентоспроможна, користується значним попитом серед студентів, медичних працівників практичної охорони здоров’я та широкого кола читачів.

Видання фахової, навчальної, довідкової, наукової та популярної літератури з усіх галузей медицини.

Контакти:

вул. Стрілецька, 28
м. Київ, 01034, Україна
тел.: (044) 581-15-67 (ф.), 538-82-63,
e-mail: med@society.kiev.ua
 

Фізіологія людини

У роздріб за видавничими цінами книги можна придбати у книгарні "Абзац" (м. Київ, вул. Cтрілецька, 28 (вхід з двору), ст. метро "Золоті ворота",) тел. 238-82-66, 581-15-68.